Przestępczość i ruch drogowy

Nakazy ochrony karnej

Exit

W Ohio tymczasowe nakazy ochrony w sprawach karnych i przemocy domowej mogą chronić ofiary, których sprawcom postawiono zarzuty karne za przemoc domową lub inne przestępstwa z użyciem przemocy. Dowiedz się więcej o nakazach ochrony karnej i o tym, jak mogą pomóc Ci zachować bezpieczeństwo.

Możesz szybko opuścić tę witrynę, klikając przycisk „Wyjdź” w prawym dolnym rogu. Jeśli obawiasz się, że ktoś może obserwować, co robisz w Internecie, pamiętaj o regularnym czyszczeniu historii przeglądarki. Dowiedz się, jak wyczyścić historię przeglądania i wyszukiwania w sieci krajowej, aby położyć kres przemocy domowej.

Wyślij tę stronę do:
We're not sure if this resource is right for you. Please answer some questions to see all available resources and information.

Nakaz tymczasowej ochrony w związku z przemocą karną lub domową to oficjalny dokument wydawany przez sędziego w trakcie sprawy karnej w celu ochrony ofiary. Sprawa karna może dotyczyć przemocy domowej, napaści lub innego przestępstwa z użyciem przemocy.

Osoba korzystająca z ochrony nazywana jest ofiarą lub stroną chronioną . Osoba, która musi zastosować się do polecenia, nazywana jest pozwanym .

Nakaz ochrony zwykle nakazuje oskarżonemu zaprzestanie zbliżania się do Ciebie i utrzymywania z Tobą kontaktu.

Kto może otrzymać nakaz tymczasowej ochrony w związku z przestępstwem lub przemocą domową?

Jeśli jesteś ofiarą w sprawie karnej dotyczącej przemocy domowej i jesteś członkiem rodziny lub gospodarstwa domowego oskarżonego, możesz mieć możliwość złożenia wniosku o tymczasowy nakaz ochrony przed przemocą domową (DVTPO) w ramach tej sprawy karnej. Możesz uzyskać pomoc w prokuraturze. W niektórych prokuraturach działają obrońcy ofiar, którzy mogą pomóc w złożeniu wniosku o DVTPO.

Jeśli jesteś ofiarą napaści, prześladowania, przestępstwa na tle seksualnym lub niektórych innych przestępstw i NIE jesteś członkiem rodziny lub gospodarstwa domowego oskarżonego, możesz mieć możliwość złożenia wniosku o Nakaz Ochrony Kryminalnej (CRPO) w ramach ta walizka. Możesz uzyskać pomoc w prokuraturze. W niektórych prokuraturach działają obrońcy ofiar, którzy mogą pomóc w złożeniu wniosku o CRPO.

Jeżeli sąd karny przyzna DVTPO lub CRPO, zazwyczaj nakazuje oskarżonemu nie zbliżać się do Ciebie ani nie utrzymywać z Tobą żadnego kontaktu.

W jaki sposób egzekwowane są nakazy ochrony karnej?

Jeśli oskarżony złamie zasady nakazu ochrony karnej, stanowi to „naruszenie nakazu ochrony” i może zostać aresztowany lub ponieść inne konsekwencje.

W przypadku naruszenia nakazu ochrony:

  • Powinieneś zadzwonić na policję . Policja może wyegzekwować nakazy ochrony i aresztować sprawcę naruszenia.
  • Policja lub prokurator może wnieść dodatkowe zarzuty karne . W przypadku skazania oskarżonemu może grozić grzywna, zawieszenie w zawieszeniu lub kara więzienia.

Jak długo obowiązują nakazy ochrony karnej?

DVTPO lub CRPO kończy się wraz z zakończeniem sprawy karnej. Oznacza to, że ochrona wygasa z chwilą oddalenia sprawy lub uznania oskarżonego za niewinnego lub z chwilą wydania wyroku, jeżeli oskarżony przyznaje się do winy lub zostaje skazany. DVTPO lub CRPO wygasa również, jeśli otrzymasz nakaz ochrony ludności z powodu tego samego aktu przemocy lub groźby.

Nakazy ochrony karnej i nakazy ochrony ludności

Jeśli posiadasz aktywne DVTPO lub CRPO, jednoczesne złożenie wniosku o wydanie nakazu ochrony ludności może spowodować problemy takie jak:

  • Zostawiam cię bez nakazu ochrony . Twoje DVTPO lub CRPO wygasa z chwilą otrzymania nakazu ochrony ludności. Jeżeli sędzia wyda nakaz ochrony ex parte, ale nie wyda pełnego nakazu ochrony cywilnej po przesłuchaniu, wówczas nie będziesz mieć nakazu ochrony cywilnej ani karnej.
  • Przekazywanie oskarżonemu informacji i dowodów . Oskarżony może wykorzystać sprawę cywilną do uzyskania dowodów przeciwko Tobie w sprawie karnej i odwrotnie.

Jeśli posiadasz DVTPO lub CRPO i chcesz uzyskać nakaz ochrony ludności, powinieneś porozmawiać z prawnikiem (innym niż prokurator), aby zrozumieć, w jaki sposób złożenie wniosku może wpłynąć na Twoje bezpieczeństwo.

Projekt ten otrzymał wsparcie w ramach grantów nr 2019-WF-VA1-8855 i 2020-WF-VA1-8855 przyznanych przez Biuro ds. Przemocy Wobec Kobiet Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Opinie, ustalenia, wnioski i zalecenia wyrażone w tej publikacji są opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.

Was this information helpful?

Hidden Fields